Mirë se vini në galante-vision.com!
Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit galante-vision të vendosur në galante-vision.com.

Duke hyrë në këtë faqe, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni galante-vision.com nëse nuk pranoni të pranoni të gjitha termat dhe kushtet e deklaruara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Kushte, Politikën e Privatësisë dhe Njoftimin për Mohim përgjegjësie dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohen juve, personit që hyn në këtë faqe interneti dhe pajtueshmërisë me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "ne", "ne", "jonë" dhe "SHBA" i referohen kompanisë sonë. "Partia", "partitë" ose "ne" i referohet klientit dhe vetes. Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me ligjet e Holandës. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë.

Biskotë
Ne përdorim cookies. Duke vizituar galante-vision.com, ju ranë dakord për përdorimin e cookies në përputhje me Politikën e Privatësisë galante-vision.

Shumica e faqeve interaktive të internetit përdorin cookie për të tërhequr detajet e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga filialet/partnerët tanë reklamues mund të përdorin gjithashtu cookie.

liçensë
Përveç nëse përcaktohet ndryshe, galante-vision dhe/ose licencuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në galante-vision.com. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të hyni në këtë faqe interneti galante-vision.com për përdorimin tuaj personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Nuk duhet:

Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit që të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. galante-vision nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon komentet përpara paraqitjes së tyre në sajt. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e galante-vision, agjentëve dhe/ose bashkëpunëtorëve të saj. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e veta. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, galante-vision nuk do të jetë përgjegjëse për komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose shfaqja e komenteve . në atë faqe interneti.

galante-vision rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose që shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

Ju i jepni galante-vision një licencë joekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë komentet tuaja në çdo formë, format ose media.

Hyperlink me përmbajtjen tonë
Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa leje paraprake me shkrim:

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës së lidhur dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) fragmenti i bashkangjitur përshtatet në kontekstin e sitit.

Ne mund të shqyrtojmë dhe testojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk duket se shkakton dëm neve ose bizneseve tona të akredituara; (b) organizata nuk ka ndonjë reagim negativ për ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e vizionit galant; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të burimeve të përgjithshme.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës së lidhur dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) fragmenti i bashkangjitur përshtatet në kontekstin e sitit.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail te galante-vision. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë të internetit dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të shko. lidhje. Ju lutemi, lini 2-3 javë për një përgjigje.Organizatat e miratuara mund të lidhen me faqen tonë të internetit si më poshtë:

Nuk do të lejohet përdorimi i logos së galante-vision ose veprave të tjera artistike për lidhjen në mungesë të një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

IFRAME
Pa miratim paraprak dhe leje me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona të internetit që ndryshojnë në asnjë mënyrë paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia për përmbajtjen
Ne nuk jemi përgjegjës për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj. Ju pranoni të na mbroni kundër të gjitha pretendimeve që dalin nga faqja juaj e internetit. Asnjë lidhje(a) nuk duhet të shfaqet në asnjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose kriminale, ose që cenon, shkel ose mbron shkeljen ose shkeljen tjetër të ndonjë të drejte të palës së tretë.

Privatësia juaj
Lexoni Politikën e Privatësisë

Rezervimi i të drejtave
Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju pranoni të hiqni menjëherë të gjitha lidhjet në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto terma dhe kushte dhe politikën e lidhjes së saj në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të lidhur dhe t'u përmbaheni këtyre termave dhe kushteve.

Hiq lidhjet nga faqja jonë
Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është fyese për çfarëdo arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe ta raportoni këtë në çdo kohë. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për heqjen e lidhjeve, por nuk jemi të detyruar t'i përgjigjemi drejtpërdrejt përdoruesit.

Ne nuk garantojmë saktësinë e informacionit në këtë faqe interneti, as nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij; as nuk angazhohemi të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Mohimi i përgjegjësisë
Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të vendosura në këtë seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) qeverisin të gjitha detyrimet që lindin sipas mohimit, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në dëm dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për shkak se faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji.